Hanna Mäntylä - Perussuomalainen perusnainen

Laittomasti maassa oleville halutaan lisää oikeuksia

Eduskunta aloittaa jälleen istunnot ensi tiistaina. Hallitus tuokin seuraavan kahden kuukauden aikana liukuhihnalla esityksiään käsiteltäväksi, jotka pitäisi pystyä käsittelemään perusteellisesti. Monet esitykset ovat laajoja ja niihin tulisi olla aikaa perehtyä.  Hallitus on ollut enemmän tai vähemmän lamaantunut koko vaihtelevan kokoonpanonsa ajan, mutta nyt heittelee esityksiä paniikissa. Esitykset ovat kiireellä valmisteltuja, kuten esimerkiksi tiistaina lähetekeskusteluun tuleva esitys terveydenhuollon laajentamisesta laittomasti maassa oleville.

(Kursivoidut tekstit suoraan kirjoitusvirheineen lakiesityksestä.)

Esityksen valmistelu on aloitettu syyskuussa 2014. Marraskuussa siitä on järjestetty suullinen kuulemistilaisuus, johon ovat osallistuneet Sisäministeriö, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen Kuntaliitto ry., Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS), Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE), Vähemmistövaltuutettu, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Ihmisoikeusliitto ry, Pakolaisneuvonta ry, Suomen Lääkäriliitto ry. ja Suomen Mielenterveysseura ry. Kuultavat antoivat lisäksi kirjallisen lausunnon. Lisäksi kirjallisen lausunnon antoivat Lapsiasiavaltuutettu, Maahanmuuttovirasto ja Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta (RONK).

Lakiesityksen mukaan kuulluista tahoista suurin osa piti lakiehdotusta perusteltuna, mutta ei riittävänä Suomen lainkäyttöpiirissä olevien henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta.

Kenelle tämä on yllätys, kun katsoo kuultuja tahoja?

Lakiesityksessä turvataan laajat terveydenhuoltopalvelut ml. pitkäaikaissairauksien hoito maksuttomasti laittomasti maassa oleville. Valtio korvaa kunnille hoidosta aiheutuneet kustannukset.

Lakiesitykseen voi jokainen tutustua rauhassa, enkä ala sitä tähän sen laajemmin referoimaan.

Todellisia kustannusvaikutuksia ei ole pystytty arvioimaan, joka ei nyt taaskaan yllätä, sillä laittomasti maassa oleskelevien tarkkaa määrää ei verrattain luonnollisista syistä tiedetä. Uskallan väittää, että se arvio, joka lakiesitykseen on laitettu, on pahasti alakantissa.

On myös koko lailla selvää, että jos tämä esitys menee läpi, näitä laittomasti maassa olevia löytyy ja saapuu huomattavasti enemmän kuin on arvioitu. Esimerkiksi Saksassa näistä henkiöistä on hoitohenkilökunnalla velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille. Ei Suomessa. Esityksen mukaan salassapitolainsäädäntöä ei ole syytä muuttaa ja onhan myös huoli siitä, etteivät nämä henkilöt tuolloin käyttäisi tarjottuja palveluita.

Espanjassa puolestaan talouskriisin seurauksena v. 2012 laittomasti maassa oleskelevilta (joita arviolta siellä n. 150 000) evättiin oikeus käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja. Päätöstä on kuulemma kritisoitu ankarasti mm. siksi, että se mahdollisesti rikkoo kansainvälisiä sopimuksia.

Suomessa ei enää riitä, että sosiaaliturvamme on avattu aina vain laajemmalle EU:n tahdon mukaisesti. Olen kirjoittanut aiheesta aiemmin mm. tässä ja tässä blogissani.

Tässä esityksessä ei kuitenkaan ole kysymys siitä, vaan puhtaasti hallituksen omasta esityksestä. Esitys on varsin kiireellä tehty ja se näkyy. Valitettavaa on, että tämänkin kustantavat suomalaiset veronmaksajat.

Tähän saakka laittomasti maassa oleville on tarjottu välttämätön kiireellinen hoito. Se ei kuitenkaan ole riittänyt hallitukselle, vaan jotta varmasti saadaan lisää laittomia tulijoita Suomeen, on syytä avata palveluja lisää.

EU:n tavoitekin ns. taakanjaosta kulkee sujuvasti näin eteenpäin.

Ottaessani aiemmin tähän lakiesitykseen kantaa eräs SDP:n kansanedustaja kiirehti tuomitsemaan kylmäsydämiseksi, joka jättäisi viattomat lapsetkin heitteille ja hoitamatta. Asia ei näin ole.  Ymmärrän ja hyväksyn, että kiireellinen hoito huolehditaan, eikä ketään jätetä heitteille. Sen sijaan en ymmärrä sitä, että kaikki kutsutaan suomalaisten kukkarolle hoidattamaan joka kolotus.

On hyvä myös muistaa, että demareiden edustaja taannoin ilmaisi huolensa kuinka eräille taisteluista saapuville henkilöille pitäisi järjestää myös lääketieteellinen hoito sekä kuntoutus.  Näin siis samalla, kun lukuisat suomalaiset vammaiset ja muutkin kuntoutusta kipeästi tarvitsemat henkilöt jäävät vaille sitä, koska rahaa ei yksinkertaisesti ole tai byrokratia hakkaa jatkuvasti vastaan. Tästä voisin kertoa useita esimerkkejä.

Lakiesityksessä vedotaan mm. Suomen perustuslakiin. Nythän on kuitenkin niin, että jos valtiolta ei löydy rahoitusta turvaamaan Suomen kansalaisille perustuslaissa määriteltyjä oikeuksia, on vaikea ymmärtää, kuinka rahoitus ja tahto löytyy turvata ne henkilöille, joilla ei ole minkäänlaista oikeutta edes olla Suomessa?

Maahanmuuttajille ei aseteta oleskelun osalta Suomessa käytännössä minkäänlaisia odotuksia tai vaateita. Päinvastoin. Useat muut EU-maat ovat niitä ryhtyneet asettamaan ja huolehtimaan oman maan kansalaisistaan ensin.

Mikä on seuraava askel? Myönnetäänkö toimeentulotuki automaattisesti kaikille jotka tänne päättävät tulla?

Näin voi hyvin päätellä, kun lakiesityksen perusteluissa vedotaan perustuslakiin:

Perustuslain 19 §:n 1 momentin mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.  Säännös turvaa jokaiselle Suomen lainkäyttöpiirissä olevalle subjektiivisen oikeuden sellaiseen tulotasoon ja palveluihin, joilla turvataan ihmisarvoisen elämän edellytysten vähimmäistaso. Tähän kuuluu esimerkiksi terveyden ja elinkyvyn säilyttämisen kannalta välttämätön kiireellinen sairaanhoito. Perustuslain 19 §:n 1 momentin perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitteesta on johdettavissa lainsäätäjään kohdistuva velvoite huolehtia siitä, että jokaisella yksilöllä on riittävät tosiasialliset mahdollisuudet päästä oikeuksiinsa.

Perustuslain 19 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

sekä… ja jokaisen yksilön perustuslain 19 §:n 1 momentissa säädetty ehdoton oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon tulee toteuttaa kaikissa tapauksissa.

Sama siis jatkossa onko maassa laillisesti vai laittomasti ja millä perusteella. Väliäkö myöskään sillä, että se suomalainen, joka tämän lystin viime kädessä maksaa, jää yhä useammin ilman perustuslain turvaamia oikeuksia ja palveluja. Suomalaisilla on myös huomattava määrä velvollisuuksia sen lisäksi, että he veroilla maksavat palveluista.

Kuntien valtionosuuksia leikataan rajulla kädellä mutta tähän löytyy lisärahaa aivan niin paljon kuin tarve tulee olemaan. Suomalaiset ajetaan taloudellisesti ja sosiaalisesti yhä ahtaammalle. Suomalaisilta on varaa leikata ja on varaa nostaa elinkustannuksia.  

Suomessa ei enää edes riitä, että näitä kestämättömiä esityksiä tehdään direktiiveihin kritiikittömästi pohjaten, ja kansallinen etu unohtaen. Nyt niitä kehitellään jo aivan kansallisestikin.

Uskon olevani kohtuullisen hyvin kärryillä siitä, kuinka eri järjestelmät kohtelevat suomalaisia. Jos yhtään vaivautuu aidosti kuuntelemaan niitä lukuisia elämäntarinoita, joita ihmisillä on, tietää millaisessa ahdingossa kaikissa ikäryhmissä eletään.

Toivon, että hiljalleen tämä maailmanparannuksen ideologian sijaan ryhdyttäisi parantamaan kotosuomalaisten asioita. Vai eikö siitä saa riittävää ylemmyyden tunnetta? Kuten tässä blogissani totean, ja totean uudelleen: jos tätä hallitusta (ja oppositiotakin pl. perussuomalaiset) seuraa niin suomalainen köyhä ei tarvitse apua samoin, kuin jos köyhä tulee jostain muualta. Suomalaisen köyhyys on vähintäänkin itse aiheutettua, muut köyhät ovat olosuhteiden uhreja.

Uskallan valitettavasti ennustaa, että perussuomalaiset jäävät jälleen yksin vastustaessaan tämän esityksen hyväksymistä. Näin on ollut kaikkien muidenkin vastaavien esitysten kohdalla.

Lopuksi pari sanaa viime päivien sananvapauskeskustelusta:

Olen suurella mielenkiinnolla seurannut Ranskan traagisten tapahtuminen jälkeistä keskustelua.

En kuuna päivänä olisi uskonut sitä kaksinaismoralismin määrää, joka Suomesta löytyy.

Ne poliittiset toimijat, jotka ovat leimanneet niin koko perussuomalaispuolueen, kuin sen erinäiset toimijatkin vuosien varrella milloin milläkin käsitteellä ja milloin vaatineet mitäkin irtisanoutumista, ovat nyt suureen ääneen huutamassa sananvapauden puolustamista. Samaan hengenvetoon he ovat myös vaatimassa, että tapahtuneesta ei saisi puhua poliittisessa keskustelussa etenkään näin ennen eduskuntavaaleja.

Eli politiikalla ja päätöksenteolla estettävissä olevista tragedioista ei kannata käydä avointa keskustelua ja ehkäpä jopa ottaa opiksi?

Sama ristiriitainen viesti tulee median osalta.  Samat tahot, jotka ovat lukuisissa artikkeleissaan ja pääkirjoituksissaan piesseet perussuomalaisia kuin vierasta sikaa vuosikausia, kokevat nyt ilmeisesti maailmajärjestyksensä järkkyneen.  Murhatut pilapiirtäjät edustivat heidän ammattikuntaansa.  

Onkin kummallista, että poliittiseen keskusteluun pyritään edelleen asettamaan rajoja, kun kuitenkin samassa lauseessa vaaditaan, että sananvapaus tulee olla kaikkien oikeus.

Olenkohan ainoa, jolla tulee hiukan jakomielitautinen olo, kun näitä viime päivien kirjoituksia ja ulostuloja peilaa muutamaan viime vuoteen?

Joka tapauksessa sananvapaus tuntuu olevan edelleen hyvin rajattu käsite hyvin rajatun joukon hyödyksi.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

20Suosittele

20 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (25 kommenttia)

Käyttäjän hexu980 kuva
Heikki Aukee

Hyvä kirjoitus. Pitäisi julkaista jokaisessa valtakunnan lehdessä.

Esa Niemi

Samaa mieltä.

Miksi tulla laittomasti Suomeen kun tänne voi tulla laillisestikin eikä verovelvollisuuden laistamiselle ole edes perusteita?

Jos laki on huono, niin sitten pitää vaihtaa laki ja hyväksyä, että toiset ovat verovelvollisia ja toiset on vapautettu verovelvollisuudesta sekä saavat maksuvapauden julkisiin palveluihin sekä sosiaaliturvaan.

Lain ja perusoikeuksien mukaan ihmisiä ei saa asettaa lain edessä eriarvoiseen asemaan eikä oleskelulupa tai sen peruste ole asettaa edes maksuvapautta tai nopeampaa terveydenhuoltoon pääsyä kuin toisille. Tämä laki asettaa ihmiset usealla tavalla eriarvoiseen asemaan mm. maksuvapauden, hoitoonpääsyn, verovelvollisuuden ja muiden seikkojen kohdalta. Vastaavasti muut eivät ei voi välttyä verovelvollisuudelta, vaan se on velvoite kun toinen ryhmä vapautetaan vip-kohtelulla kaikista velvoitteista. Verovelvollisuudesta, hoidon maksamisesta jne. vapautus ei ole edes minkään sortin ihmisoikeus, vaan hoidoista tulee vähintään maksaa ja tuloista tulee maksaa verot.

Laittomasti maassaolevien hoidosta ei ole edes ollut ongelmaa, vaan ne on aiemminkin hoidettu. Meillä ei ole kuollut ensimäistäkään laittomasti maassaolevaa hoidon puutteeseen. Verovelvollisia toki kuolee hoidon puutteeseen vaikka kuinka paljon.

Miksi siis suomalaisen veronmaksajan pitää odottaa jopa puoli vuotta lääkärille pääsyä kun laittomasti maassaolevan pitäisi päästä nopeammin ja ilman mitään velvoitteita?

Suomessa kuolee pakkaseen n. 80 vanhusta vuosittain kun muistisairaiden ihmisten asianmukaiseen hoitoon ei löydy resursseja. Ulos eksyvien ja pakkaseen kuolevien määrä nousee kun muistisairaiden määrä kasvaa ja määrärahat pienenevät tulevien miljardiluokan säästöjen takia. Miksi näistä ei välitetä, vaan antaisit resurssit laittomasti maassa oleville?

Maailmanpelastajien pelleily ihmishengillä tulee loppua nyt.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Hyvä ja perusteltu lakiesitys - valtion velvollisuuksiin kuuluu huolehtia jokaisen alueellaan oleskelevan ihmisoikeuksien toteutumisesta.

Kyse on välttämättömistä terveydenhoitopalveluista.

Käyttäjän hexu980 kuva
Heikki Aukee

" Hyvä ja perusteltu lakiesitys - valtion velvollisuuksiin kuuluu huolehtia jokaisen alueellaan oleskelevan ihmisoikeuksien toteutumisesta. "

Onko Antikaiselta jäänyt havaitsematta etteivät välttämättömät terveydenhoitopalvelut ole pienituloisten suomalaisten ulottuvilla ilmaiseksi.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Lähtökohtaisesti asiakasmaksut kerätään terveyspalveluita käyttäneiltä itseltään.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto Vastaus kommenttiin #24

Kunta perisi terveydenhuollon asiakasmaksun, mutta maksukyvyttömyys ei kuitenkaan saisi olla este palvelujen antamiselle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kustannukset maksaa valtio tai kunta

Käyttäjän hexu980 kuva
Heikki Aukee Vastaus kommenttiin #24

" Lähtökohtaisesti asiakasmaksut kerätään terveyspalveluita käyttäneiltä itseltään. "

Todennäköisyys laittomien siirtolaisten halukkuudesta pistää matkakassa sileäksi tilanteessa, jossa palvelut voi myös ilmaiseksi saada, on melko pieni.

Varattomien suomalaisten kohdalla asiakasmaksujen kerääminen voi viime kädessä tarkoittaa perintätoimistoa ja ulosottoa, ei valtion jalomielistä apuun rientämistä. Tämä epäkohta tuntuu tietenkin liian pieneltä korjauksen kohteelta suhteutettuna kolmannen maailman kurjuuden, joten ei epäselvää keistä sdp ja vihreät huolta kantaa.

Käyttäjän SeikkuKaita kuva
Seikku Kaita Vastaus kommenttiin #24

Tarkoitatko noita nimellisiä asiakasmaksuja, joita on subventoitu minun rahoillani 95% ?

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Kollega Mengele näytti peukaloa oikealle, ja vasemmalle. Tätä ei ole jälkikäteen pidetty asianmukaisena toimintana.

Käyttäjän SeikkuKaita kuva
Seikku Kaita

Tuolla toinen kohta pitää korvata tekstillä:

"Lääkäri sitoutuu olemaan veloittamatta omia korvauksiaan yhteiskunnalta hoitaessaan omalähtöistä velvoitettaan maksukyvyttömän, laittomasti maassa oleskelevan, veroja maksamattoman potilaan osalta."

Minun rahani eivät riitä koko maailman sosiaali- ja terveyspalveluihin. Eivät aina edes omiini. Tuollaista mielikuvitusmaailmaa kuin nuo lääkäriliiton listaama on varmaan helppo luoda, kun aina on mahdollisuus palkkaan, jonka minä maksan.

Timo Jäntti

Mitä jos maassa on puhjennut vaarallinen ja tarttuva epidemia ja osa maassa olevista ihmisistä on rajattu terveydenhuollon ulkopuolelle?

Käyttäjän hannamantyla kuva
Hanna Mäntylä

Suomessa on tartuntatautilaki, jota ollaan myös kokonaisuudistamassa. Luonnoksessa esim. 73 pykälässä vastataan tällaiseen tilanteeseen.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

Akuuttien tapausten terveydenhuoltopalvelut annetaan nykyisinkin. Tämä kattaa mm. tartuntatautien hoitamisen. Kysymys on palvelujen laajentamisesta pitkäaikaissairauksien hoitoon.

Mika Samuel Kiekkijev

Hanna Mäntylä, aivan loistava kirjoitus,laita parhaasi mukaan myös muualle näkyviin, muille foorumeille ja lehtien plokipalstoille.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

--Ottaessani aiemmin tähän lakiesitykseen kantaa eräs SDP:n kansanedustaja kiirehti tuomitsemaan kylmäsydämiseksi, joka jättäisi viattomat lapsetkin heitteille ja hoitamatta. Asia ei näin ole. Ymmärrän ja hyväksyn, että kiireellinen hoito huolehditaan, eikä ketään jätetä heitteille. Sen sijaan en ymmärrä sitä, että kaikki kutsutaan suomalaisten kukkarolle hoidattamaan joka kolotus.

Tällä hetkellä tilanne on epäselvä; toiset keskussairaalat hoitavat laittomasti maahan tulleet pakolaiset siinä kuin muutkin, toiset vaativat esim. ennakkomaksuja yksityissairaaloiden tapaan.

Oma virkapaikkani, l. K-HKS hoitaa kaikki hoitoa tarvitseat tasavertaisesti.

En oikein ymmärrä, jotta miten voitaisiin määrätä se, mikä on kiireellistä hoitoa ja mikä ei. Verenmyrkytys ja mielisairaus epäilemättä tarvitsevat kiireellistä hoitoa. Mutta pitäisikö sokeuttava harmaakaihi, tai vaikka sietämätöntä kipua ja halvaantumisuhan aiheuttava kaularangan välilevytyrä jättää hoitamatta - AK-47:n perällä oli isketty niskaan? Se ei kuitenkaan välittömästi uhkaa henkeä.

Enpä usko, jotta kellään lääkärillä on mitään halua ryhtyä valitsemaan hoidettavia sillä perusteella, onko maahan tultu passilla vai puskasta - hoitoon hakeutuvien sairaudet hoidetaan voimavarojen sallimalla tavalla, kuten laki potilaan oikeksista määrää.

Ehkäpä kirjoittaja voisi sitten tulla portsariksi sairaalaan ovelle kertomaan, jotta ketä saa hoitaa ja ketä ei?

Mika Samuel Kiekkijev

Eikö julkisessa terveydenhuollossa päivittäin joka tapauksessa määritellä mikä on kiireellistä hoitoa ja mikä ei?

Eikö kiireellisen ja kiireettömän hoidon määrityksiä tehdä ihan pelkästään puhelimen välityksellä päivittäin terveyskeskuksissa yms..

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Kiireellisyys arvioidaan, mutta hoitoa ei evätä keneltääkään.

Käyttäjän IlkkaNielsen kuva
Ilkka Nielsen

Eli lyhyesti: Perussuomalainen puolue ei hyväksy kategorisesti laittomasti maassaolevien hoitamista Suomessa heidän sairastuttuaan. Asia tuli erittäin selväksi.

Mika Samuel Kiekkijev

Miksi pitäisi ensinnäkään hyväksyä laiton maassa oleminen?

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Se lienee kokonaan eri asia, tässä on kysymys siitä miten ihmisiä kohdellaan. Toki jos maassaolon laittomuus käy hoidon aikana selville, siitä ilmoitetaan asiaankuuluville viranomaisille.

Mika Samuel Kiekkijev Vastaus kommenttiin #20

Suomessahan tällaista ilmoitusvelvollisuutta ei ole, ja kuten avauksessa käy selville sellaista ei myöskään esitetä, mutta pitäisikö esittää?

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen Vastaus kommenttiin #20

Vaitiolovelvollisuus kyllä estää ilmoittamisen täysi-ikäisten kohdalla.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

Ilmeisesti ei tullut aivan selväksi. Nykyisen käytännön mukaan akuutit sairaudet hoidetaan. Pelkistetysti sanottuna tämä lakiesitys laajentaa maksuttomat palvelut pitkäaikaissairauksiin.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Eli onko kirjoittajan ajatus, että jätetään hoitamatta vai jätetään kustannukset kunnille? Kumpikaan ei kuulosta kannatettavalta.

Toimituksen poiminnat