Hanna Mäntylä - Perussuomalainen perusnainen

Suomalainen sosiaaliturva pian historiaa?

Olen aiemminkin pohtinut suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmämme kestävyyttä ja tulevaisuutta. Vakavia haasteita sen tulevaisuudelle luo EU:n taholta tuleva halu integroida eri maiden sosiaaliturvajärjestelmiä yhteensopiviksi. Tämä kehitys menee kovaa vauhtia eteenpäin ja ikävä kyllä, siitä ei julkisuudessa edelleenkään paljon keskustella.

Tosiasia on se, että sosiaaliturvajärjestelmäämme ollaan hivuttamalla, ikään kuin takaoven kautta, avaamassa yhä laajemmalle joukolle kansalaisia, myös heille, jotka eivät ole EU:n kansalaisia. Tästä erinomainen esimerkki on HE139/2013. Pahoittelen jo heti alkuun pitkähköjä suoria lainauksia tästä esityksestä. Esitys on laaja ja varsin monimuotoinen. Toivon, että lukijat jaksaisivat tuohon esitykseen kuitenkin perehtyä sillä se on erinomainen esimerkki siitä, kuinka liittovaltiokehitystä viedään eteenpäin ja toisaalta, kuinka edes se ei riitä.

Kyseessä on esitys, johon tulee suhtautua suurella vakavuudella. Tämä on yksi toimenpide muiden jatkoksi, jolla asumisperusteinen sosiaaliturvamme murretaan, ja jolla tulee olemaan vakavia ja peruuttamattomia seurauksia moneen sellaiseen asiaan, jotka ovat olleet suomalaisille itsestään selviä.

Esityksessä ehdotetaan  muutettavaksi ulkomaalaislakia, ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia, aravarajoituslakia, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia, kansanterveyslakia, erikoissairaanhoitolakia, lapsilisälakia sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia”.

Sen lisäksi ”esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön kolmansien maiden kansalaisille maassa oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää lupaa sekä siihen liittyvää työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua suhteessa jäsenvaltion omiin kansalaisiin koskeva direktiivi. Direktiivi ei vaikuta lupaharkinnan sisältöön.”.

Direktiivin tarkoitus on yhdenmukaistaa kolmansista maista tulevien työntekijöiden maahanpääsyä koskevia menettelyjä, ja saattaa heidät myös sosiaaliturvajärjestelmämme piiriin ja vieläpä varsin kattavasti.

Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä?

Toteutuessaan direktiivi avaa suomalaisen sosiaaliturvan kolmansista maista tuleville työntekijöille, ja sen piiriin pääseminen on mahdollista hyvinkin lyhyellä työskentelyllä. Hallituksen esityksessäkin jo itsessään todetaan: "Kuitenkin myös varsin vähäinen ja lyhytaikainen työskentely voi avata pääsyn sosiaaliturvaan, mikä saattaa pitkällä aikavälillä lisätä sellaisten maahantulijoiden määrää, joiden tavoitteena on hyötyä Suomen korkeatasoisista sosiaalietuuksista ja -palveluista.” sekä ”… Riskinä on myös järjestelmän väärin käyttämisen houkuttelevuuden lisääntyminen.”.

Esityksen ongelmallisuus sosiaaliturvajärjestelmämme kannalta siis tiedostetaan. Julkista ja kriittistä keskustelua tästä käydään erittäin vähän, jos laisinkaan.

Kustannusvaikutuksia pidetään tässä vaiheessa monin tavoin mitättöminä.

Esityksen luku 4. 1 avaa monin tavoin sitä (taloudellista) ongelmallisuutta, joita tähän esitykseen sisältyy sekä epävarmuustekijöitä, joita on hyvin vaikea ennustaa.

Monin tavoin se kiteytyy seuraavassa lainauksessa:

On oletettavissa, että maassa lyhytaikaisesti työskenteleville työntekijöille kuuluva oikeus asumisperusteisiin etuuksiin ja terveyspalveluihin lisää Suomessa työskentelyn vetovoimaisuutta jossain määrin. Siksi on perusteltua arvioida, että direktiivin mukaisten oikeuksien piiriin tulevien määrä voi joidenkin vuosien aikavälillä lisääntyä joillakin tuhansilla henkilöillä vuodessa. Tältä osin on huomioitava, että myös mahdollisuudet ja motivaatio järjestelmän väärinkäytöksiin voivat lisääntyä sosiaaliturvaan pääsyn helpottuessa.”

Kustannusarviota tässä vaiheessa ovat varsin varovaisia:

”Tämän esityksen piiriin kuuluvat näistä julkinen terveydenhuolto, lapsilisät ja kotihoidon tuki. Valtion korvauksiin julkiselle terveydenhuollolle on vuoden 2014 talousarvioesityksessä varattu 3,4 miljoonaa euroa. Lisäksi lapsilisiin on varattu miljoona euroa ja kotihoidon tukeen 0,4 miljoonaa euroa. Muun direktiivin tarkoittaman sosiaaliturvan osalta vaikutukset on tarkemmin eritelty samanaikaisesti annettavissa, sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltavissa esityksissä. Vuositason kustannuksista puhuttaessa on huomattava, että osa direktiivin perusteella sosiaaliturvan piiriin tulevista henkilöistä oleskelee maassa vuotta lyhyemmän ajan. Toisaalta jossakin yksittäistapauksessa kustannukset voivat olla huomattavasti keskimääräistä vuositasoa korkeammat.

Kuten edellä on todettu, kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille. Jos työntekijät tulevat maahan perheineen, asuinkunnalle ja valtiolle koituu kustannuksia lasten perusopetuksesta. Jos oppilas osallistuu pelkästään perusopetukseen, perushinta vuonna 2013 on 7 519,50 euroa henkilöltä. Tästä valtion rahoitusosuus on vuonna 2013 keskimäärin noin 30 % ja kunnan noin 70 %. Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitus vuonna 2013 on 14 745 euroa, jonka valtio korvaa opetuksen järjestäjälle kokonaisuudessaan, henkilöltä.

Suomessa työskentelevien ulkomaalaisten määrän kasvu lisäisi kustannusten ohella myös verotuloja. Verohallinnon tietojen mukaan Suomessa on työskennellyt vuonna 2011 noin 13 000 rajoitetusti verovelvollista, joilta on kerätty veroja yhteensä 8,4 miljoonaa euroa. Rajoitetusti verovelvollisia ovat sellaiset henkilöt, jotka eivät ole verovuonna asuneet Suomessa. Jos kolmansista maista saapuvien työllisten määrä kasvaisi joitakin prosentteja, ei sillä olisi suurta vaikutusta verotuloihin johtuen näihin tuloihin kohdistettavasta lähdeverovähennyksestä ja maiden välisistä verosopimuksista. Suomessa yleisesti verovelvollisia (eli maassa asuneita) palkansaajia on verohallinnon tietojen mukaan ollut vuonna 2011 noin 2,5 miljoonaa henkilöä. Tämäkin ryhmä saattaa direktiivin mukanaan tuomien muutosten myötä kasvaa, jos Suomessa asuvien määrä lisääntyy.

Esityksen välilliset vaikutukset muodostuvat työmarkkinoiden ja elinkeinoelämän kautta. Jos työvoiman maahanmuuton lisäys suuntautuisi työvoimapulasta kärsiville aloille, tämä lisäisi monin tavoin taloudellista toimeliaisuutta ja tukisi työllisyyttä. TE-toimiston tekemä osapäätösharkinta tähtää työntekijän lupien osalta juuri tällaiseen uuden työvoiman kohdentumiseen. Vaikutukset olisivat vähäisemmät, jos työvoiman lisäys kohdistuisi aloihin, joilla on jo paljon työnhakijoita.”

Euroopan sisällä eri maiden sosiaaliturvajärjestelmät ja oikeudet niihin ovat hyvin erilaiset. Se käy erinomaisen hyvin ilmi esimerkiksi tästä. Oman sosiaaliturvamme haasteet ovat jo nyt huolestuttavia, eikä tämän uudistuksen vaikutuksia pystytä arvioimaan. Suomalainen sosiaaliturva on kuitenkin maailmanlaajuisesti vertaillen (vielä) hyvä, joten se myös houkuttelee väärinkäytöksille.

Sosiaaliturvajärjestelmämme kestävyys on tulevaisuudessa haaste. Jos hyväksymme tällaisen esityksen, se johtaa ennemmin tai myöhemmin tilanteeseen, jossa sosiaaliturvaamme käyttää yhä useampi ihminen. Tällöin olemme tilanteessa jossa suomalainen kohtaa vakavia sosiaaliturvan ja turvaverkkojen heikennyksiä, haluamme tai emme. Onko siis tingittävä oman maan kansalaisten sosiaaliturvasta, jotta järjestelmämme integroituisi EU:n tavoitteisin sopiviksi?

Sanomattakin on selvää, että niissä EU – maissa joissa sosiaaliturvajärjestelmä on heikko, ei voida edes olettaa heillä olevan halua saati resursseja saada järjestelmiään vastaamaan suomalaisen sosiaaliturvan tasoa.

Toteutuessaan tämän esityksen läpimeno romuttaa siis pahimmillaan lopullisesti suomalaisen asumisperusteisen sosiaaliturvan. On myös todettava, ettei tämä liity millään tavoin eurooppalaisiin sisämarkkinoihin, eikä sillä ole mitään tekemistä vapaan liikkuvuuden kanssa.

Pikkuhiljaa päätöksentekoa yritetään hivuttaa pois kansallisesta päätäntävallasta. Näin on jo pitkälti tapahtunut, ja sama kehitys jatkuu. Pienin askelin tapahtuva toiminta on monin tavoin helppoa toteuttaa, kuin isommalla kertarysäyksellä. Näin suuri yleisö ei oikein huomaakaan kuinka yhä vahvemmin olemme menossa kohti liittovaltiota, ja todellisuutta jossa päätösvalta on aivan muualla kuin Suomessa.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että maamme hallitus vain ”antaa palaa” eikä edes yritä puuttua suunnan muuttamiseen, vaikka mahdollisuuksia olisi. Esityksestä käy ilmi, että jäsenvaltiot voivat käyttää omaa harkintaansa ja itse päättää tietyistä rajoituksista direktiiviä koskien.  Mielestäni olisi enemmän kuin suotavaa, että Suomi hyödyntäisi näitäkin mahdollisuuksia.  Kokonaisuudessaan yhdenvertaisen kohtelun piiriin tuleva uusi ryhmä ovat viisumin perusteella tai viisumivapaasti maassa työskentelevät henkilöt. Myös tästä tulisi käydä keskustelua.

Esityksen suuri riski on myös se, että Suomeen ollaan rakentamassa halpatyömarkkinat. Halpatyömarkkinat polkevat alas palkat ja lisäävät väistämättä myös omien kansalaistemme työttömyyttä ja lisäävät sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien määrää.  Ne eivät ole ilmaisia yhteiskunnalle. Halpatyömarkkinoihin liittyy myös paljon negatiivisia lieveilmiöitä kuten pahimmillaan jopa ihmiskauppaa ja täysin epäinhimillisiä työoloja. Perussuomalaiset eivät hyväksy halpatyövoimamarkkinoiden rakentamista. Niistä on ollut jo viitteitä esimerkiksi nuorten palkka-alea koskevissa keskusteluissa tai tarkasteltaessa työvoimapoliittisia toimenpiteitä, joilla siivotaan kyllä tilastoja mutta samalla laitetaan työttömät käytännössä ilmaiseksi työvoimaksi. 

Direktiivi velvoittaa muuttamaan kansallista lainsäädäntöä EU:n vaatimusten mukaiseksi. Tämä on varmasti yksi raskaimpia esimerkkejä siitä, kuinka kansallinen päätösvaltamme on murentunut ja siirtynyt aivan johonkin muualle.

Mitä tapahtuu, jos emme Suomessa tottele?  Olisiko nyt aika kokeilla?

Meidän Suomessa ei tarvitse lähteä tähän tällaisenaan mukaan jos poliittinen tahtotila siihen riittää. Nähtäväksi jää, riittääkö se. Perussuomalaisilla se tahto on. Me katsomme, että suomalainen sosiaaliturvajärjestelmämme tulee ensisijaisesti myös tulevaisuudessa olla oman maamme kansalaisten hyväksi. Me kustannamme sen verovaroilla. Jokainen voi miettiä, mitä verorahoillamme haluamme? Perussuomalaiset haluavat turvata jatkossakin kattavan sosiaaliturvan ja sosiaaliset tukiverkostot niille, jotka sen maksavat eli suomalaisille.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

23Suosittele

23 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (27 kommenttia)

Käyttäjän rakennusliikeerbau kuva
Pekka Iiskonmaki

''Suomalainen sosiaaliturva pian historiaa?'' Varmasti, jos sen jakamiseen menee 90% jaettavasta summasta.

Kyllä ne pennoset voi jakaa huomattavasti tehokkaammin.

Antti Jokinen

Ja hyvä niin. Tehnyt suuresta osaa suomalaisista laiskoja ja lihavia sohvaperunoita.

Käyttäjän leskinen kuva
Seppo Leskinen

Vielä se tulee aika, kun hyyssärimme heräävät todellisuuteen.....

Aija Lehtoranta

Laitetaan jakoon hyvä Hanna .

Käyttäjän timonenonen kuva
Timo Nenonen

Hanna mäntylä on ihan OIKEESTI KANSANedustaja, sixpackpuolueiden edustajat eivät sitä ole

Kiitti Hanna kirjoitusestasi, tää oli asiaa, ei asian vierestä. Tänx!

Matti Pinola

"Mitä tapahtuu, jos emme Suomessa tottele? Olisiko nyt aika kokeilla?"

Juuri nyt on aika kokeilla. On aika tehdä loppu mallioppilaan roolille. Suomi osaa päättää omista asioistaan, emme tarvitse siihen ylikansallista sanelua.

Käyttäjän timonenonen kuva
Timo Nenonen

En ole totellut yhtäkään rysselistä tullutta direktiiviä, enkä tottele jatkossakaan. Tunkekoot jätepönttönsä hanuriinsa.

Käyttäjän seppopmuurinen kuva
Seppo Muurinen

Tästä tulee mieleeni aikoinaan sota-ajalta saksalaisittain toimitettuna : Poltettu Lappi ja tässäkin tapauksessa Saksa hyvin edustettuna.

Sitä mitä Suomi on rakentanut vaivalla ajansaatossa se nyt vaan - sotimattakin luovutetaan - ja jos näin jälleen tapahtunee,niin mitähän se tällä kertaa vaikuttaa Lapinkin kansaan näin sosiaalisesti/kansanomaisesti ajateltuna ?

Onko todella mm.sos.turvamme niin ruhtinaallinen että toiset ovat huomanneet "tämän rikkautemme" kuin myös anteliaisuutemme jakopolitiikan lnjallamme ulkoistaa "vaurauttamme" ehdointahdoin ympäri EU;n ympäröivää kommuunia ?

Sotaversio uudistetussa muodossaan nyt vain "jalostetuimmin asein" !

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

HE139/2013 on kirjoittajan linkistä luettavissa. Lukutaitoiset huomaavat, että esitys pyrkii pelkästään yhdenvertaistamaan ihmisten kohtelua kenenkään asemaa heikentämättä.

Hanna Mäntylä ja muut vastustajat vastustavat köyhän kansan oikeuksia, yksiselitteisesti.

Käyttäjän jarilindstrom kuva
Jari Lindström

Pidän itse todella kummallisena "suomalaisten puolustamisena" sitä, että sosiaaliturvaa laajennetaan nyt suunnitellulla tavalla.

Vastustamme, emme suinkaan köyhän kansan oikeuksia, vaan tätä aivan käsittämätöntä sinisilmäisyyttä johon varsinkin vasemmisto sortuu. Oletteko ihan tosissanne siitä, että syvenevä integraatio on suomalaisten etu?

Käyttäjän SamiVarsell kuva
Sami Varsell

"Tällöin olemme tilanteessa jossa suomalainen kohtaa vakavia sosiaaliturvan ja turvaverkkojen heikennyksiä, haluamme tai emme."

Perussuomalaiset ainakin haluavat heikentää kaikista huonoimmassa asemassa olevien suomalaisten sosiaaliturvaa:

http://www.savonsanomat.fi/uutiset/kotimaa/lautaku...

"Esityksen suuri riski on myös se, että Suomeen ollaan rakentamassa halpatyömarkkinat."

Esityshän päinvastoin vähentää EU:n ulkopuolelta tulevien työläisten tarvetta tehdä töitä Suomessa polkuhintaan tai pimeästi. On suomalaisen työtätekevän ja työttömän etu, että kaikki täällä olevat työskentelevät ja elävät samoilla pelisäännöillä.

"Niistä on ollut jo viitteitä esimerkiksi nuorten palkka-alea koskevissa keskusteluissa tai tarkasteltaessa työvoimapoliittisia toimenpiteitä, joilla siivotaan kyllä tilastoja mutta samalla laitetaan työttömät käytännössä ilmaiseksi työvoimaksi."

Perussuomalaiset ovat eduskunnassa vaatineet orjuutta nuorille Suomessa:

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/taa...

Näyttääpä jopa edustaja Mäntylän itsensäkkin kädessä olevan ruoska.

Perussuomalaiset yrittäjät ovat vaatineet yli 60-vuotiaiden palkkojen leikkaamista 1500 euroon kuukaudessa.

Edes EU:sta ei ole tulossa samanlaista sontaa suomalaisten niskaan kuin Perussuomalaisilta.

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen

Häh, vai että toimeentulotuen saaja on Suomessa heikoilla? Kahden tunnin kuukausittaisella paperityöllä pääsee maailman eniten tienaavaan 10%:n.

Ei voi kuin ihmetellä kuinka törkeää propagandaa voi vasemmisto ilmoille heitellä.

Käyttäjän SamiVarsell kuva
Sami Varsell

Se tuskin suonenjokelaista vähävaraista sairasta vanhusta paljoa lämmittää, että jollain toisella on ulkomailla vielä kurjempaa.

Kokoomus ja Perussuomalaiset ovat suurin uhka Suomen kansan hyvinvoinnille.

Antti Joensuu Vastaus kommenttiin #15

Juu..ja se, että vihervasemmisto on mukana lopettamanna viimeisiä kansallisia työpaikkoja Suomessa auttaa asiaa?
Onneksi Suomessa on vielä työläisten puolue; Perussuomalaiset. Jotka ainoana ajavat Suomalaisten asioita.

Hannalla todella hyvä kirjoitus. Hienoa, että tuot tälläisiä asioita esille.
Oksettaa tämä nykyinen toiminta, ajetaan suomalaista hyvinvointia kokoajan tiukemmalle ja vihervasemmisto lyö tahdissa karvaisia käsiään, että "lisää, enemmän, kaikki vaan pois."

Käyttäjän SamiVarsell kuva
Sami Varsell Vastaus kommenttiin #18

Perussuomalaiset toki ajavat täystyöllisyyttä, mutta onko siinä järkeä, että tehtäisiin työtä saamatta siitä asianmukaista korvausta ja samalla tuhotaan myös ympäristö. Hyödyn Perussuomalaisten politiikasta korjaisi kansainvälinen kapitalisti, joka omaa yhä useammmin Kiinan kommunistisen puolueen kasvot. Perussuomalaiset haluavat lihottaa kiinalaisia kommunisteja suomalaisten työläisten ja Suomen ympäristön kustannuksella.

Energia- ja ympäristöteknologiassa on Suomen sauma. Perussuomalaisten ympäristövihamielisyys on huono vientituote. Sillä Suomi ei vaurastu. Perussuomalaisuuden joutaisi viedä korkeintaan Ekokemin ongelmajätelaitokselle.

Antti Joensuu Vastaus kommenttiin #20

Tälläisiä kommentteja kun lukee, niin ajattelee vaan, että miten voi vihervasemmisto olla niin naiiveja ja miten pihalla vaikutatte olevan.
Perussuomalaisista ollaan valitettu, että he ovat niin impivaaralaisia. Mutta minun kokemukseni mukaan heillä on yleisesti ottain huomattavasti enemmän kansainvälistä kokemusta mitä yleensä teillä vihervasemmiston maailmanparantajille. Ja mitä yleensä oppii kun on tekemisissä vieraiden kulttuurien kanssa on se, että ihmiset ovat varsin onnellisia missä ovat ja kaikkialla ajetaan omaan, ryhmänsä tai maansa etua ja hyvinvointia.

Tälläiseen vihervasemmistolaiseen toimintaan, jossa kaikki omat resurssit tuhlataan muiden hyväksi, samalla kun omat joutuvat kärsimään, on ihan vieras ajatus minulle sekä kulttureileille joihin olen tutustunut.
Mikä ihme on oikein teidän käytöksenne takana?
Teidän tulisi hiukan kierrellä maailmaan ja tutustua siihen miten maailma toimii, sen siaan, että makoilette täällä lintukodossa ja toijottelette omaan napaanne ja valitatte, kun kaikilla muilla on niin hankalaa.

On harmi, että varsinkin vasemmisto ja sdp ovat täysin unohtaneet, että heidän tulisi ajaa suomalaisten etua. Tämä tietenkin koskee muitakin puolueita, mutta varsinkin näiden ENTISIEN työläispuolueiden alennustila harmittaa.

Kuten aiemmin sanoin, onnneksi meillä on Perussuomalaiset, on vain harmi, että he ovat AINOA suomalainen puolue,jotka ajavat suomalaisten etua.

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen Vastaus kommenttiin #15

Jollakin muulla? Siis 90% maailman väestöstä, tarkoitit vissiin sanoa. Pitäisikö korjaustoimenpiteet ALOITTAA suonenjokelaisen vanhuksen asenteista ja suhteellisuudentajusta?

Tällä en tarkoita etteikö sairaita pitäisi hoitaa. Rahalla taas ei parane kukaan vaikka vasurit sitä yrittävätkin aina tarjota lääkkeeksi kaikkeen.

Käyttäjän AkiAiromaa kuva
Aki Airomaa

Kommentoijat eivät ymmärrä sitä, että sosiaaliturva muutamine vapaamatkustajineen tulee yhteiskunnalle aina halvemmaksi, kuin sen puute.

Tietenkin voidaan poistaa sosiaaliturva ja järjestää näin lähiöt täyteen jengejä ja rikollisliigoja, ja kuvitella että jengit voidaan vaan kieltää ja ihmiset ilmas sosiaaliturvaa ja työtä vain kuihtuisivat pois.

Tutustukaa millaisia ovat kapitalistiset maat, muistakin lähteistä, kuin Hollywood elokuvista.

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen

Mitääntekemättömyyden vaihtoehtona on aina esimerkiksi vapaaehtoistyö, koulutus, työharjoittelu ja ennenkaikkea yrittäjyys. Tuskin kellään olisi mitään valittamista jos toimeentulotuen pääsääntöisenä edellytyksenä olisi joku näistä. Helsingissä tt-tuki on kuitenkin pitkälti toista tonnia nettona kuussa, joka vastaa aloittelevan kaupankassan liksaa. Eikö olisi reilua vaatia toimeentulotuen asiakasta tekemään jotakin?

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari

Ranska haluaa saada Saksan myös osallistuvan heidän työttömyysvakuutusmaksujen maksajiks.
Eli työttömyysvakuutusmaksut jaettais kaikkien kesken ja me oltais siinäkin maksajina.

Italian raha-ministeri haluaa enemmistöpäätökset voimaan.
Eli se tarkoittaa sitä, että veto-oikeudet poistuis jolloin ja yksimielisiä päätöksiä ei enään sallittais.
Italialla itsellään on velkaa 2 biljoonaa, ei ole ihmekkään että haluaa saada päätökset enemmistölle.

Espanja esittää sosialirahojen jakamista kaikkien kesken, ja syynkin voi kaikki arvata.

Käyttäjän hannamantyla kuva
Hanna Mäntylä

Tuntuu, että suomalaisten oikeutta johonkin ei ole soveliasta puolustaa. Ihmettelen miksi.

Sosiaalityössä jos missä kohdataan se todellisuus, jossa ihmiset elävät. Olen ollut viime aikoina vilpittömän ilahtunut, että myös sosiaalityön ammattilaiset ovat tulleet vihdoin vahvasti esiin puolustamaan niitä asiakasryhmiä, joita he työssään joka ikinen päivä kohtaavat ja pyrkivät lisäämään ymmärrystä siitä mitä sosiaalityö ja - turva oikein pitää sisällään. Se ei ole vain toimeentulotuki tai lastensuojelu kuten aivan liian moni tuntuu ajattelevan.

Yksi hyvä esimerkki on tämä kirjoitus:

http://sosiaalinentekija.wordpress.com/2013/11/12/...

Varmasti meillä on tarkastelemisen varaa sosiaaliturvamme jakoperusteissa ihan Suomen sisälläkin. Aivan varmasti meidän on mietittävä mitä ja kenelle tulevaisuudessa voimme edes kustantaa verovaroin. Vapaamatkustajia tuskin meistä kukaan hyväksyy mutta on varsin kohtuutonta leimata koko joukko jotka tarvitsevat yhteiskunnan apua tai tukea sellaisiksi.

Missä on se inhimillisyys ja ymmärrys ihan tavallista suomalaista kohtaan, joka syystä tai toisesta joutuu turvautumaan yhteiskunnan apuun?

Kuten tuosta edellä linkitetystä sosiaalialan ammattilaisten kirjoituksesta käy ilmi, ei kaikkia voi niputtaa samaan massaan. Ei nuoria, ei työikäisiä, ei perheitä, ei vanhuksia. Heillä jokaisella on oma elämänpolkunsa ja – tarinansa. Tuolla ihmisten parissa kulkiessa kuulee varsin monenlaisia elämäntarinoita jotka varmasti eivät ole olleet sellaisia kuin niiden tarinoiden eläjät olisivat itse halunneet käsikirjoittaa. Osa selviää vähemmällä, osa taas ei koskaan vaikka yhteiskunta tarjoaisi mitä.

On kohtuullisen naiivia kuvitella, että kukaan meistä olisi ns. turvassa siltä, ettei oma tai läheisen sairaus, onnettomuus, työttömyys tai joku muu elämänkriisi voisi meitä koskettaa. On myös naiivia ajatella, ettemme ikääntyisi tai että ikääntyessämme pysyisimme loppuun asti terveinä tai että meillä jokaisella olisi kerättynä omaisuus, joka turvaisi vanhuudenpäivämme. Samoin on turha uhota kenenkään, jota keskusteluissa näistä asioista joskus kuulee, ettei itse joutuisi koskaan turvautumaan yhteiskunnan apuun tai sosiaaliturvajärjestelmäämme. Yllättävän moni, myös aivan työssäkäyväkin sitä tekee, joka ikinen päivä haluaa tai ei. Kyse on paljosta muusta ja hiukan suuremmista kokonaisuuksista kuin vaikkapa pelkästä toimeentulotuesta, josta nyt on käyty varsin kiivasta keskustelua. Keskustelu toki aina on hyvästä.

Jos on valittava haluanko itse turvata jatkossa sen, että sosiaaliturvamme ja turvaverkostomme on jatkossakin kohdennettu suomalaisille edes jollain tasolla vai haluanko, että tingitään vähästäkin ja jo tingitystä vielä tulevaisuudessa vielä lisää pois jotta muualta Suomeen siirtyville olisi jaettavaa myös – valitsen ensimmäisen vaihtoehdon.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Kukaan ei ole viemässä kenenkään oikeuksia. Päin vastoin: muutamalle uudelle köyhälle ollaan antamassa samat oikeudet kuin heidän samoissa oloissa asuville naapureilleen. Miksi yrität vastustaa köyhyyttä vastustamalla köyhiä?

Käyttäjän jarilindstrom kuva
Jari Lindström

Kun portti kerran aukaistaan, kyse ei ole enää muutamasta.

Käyttäjän MarkusVesa kuva
Markus Vesa

Ensinnäkin tämä meidän sosiaaliturvamme on tarkoitettu tämän maan kansalaisille eikä koko maailman köyhille. "Muutamalle uudelle köyhälle" mistä sinä sen tiedät kuinka paljon porukkaa olisi tulossa tänne mm. tekaistuiden työlupien kanssa jos tuo lakiesitys menee läpi. Tämän maan sosiaaliturva on nyt jo kovilla ja tämä ajettu muutos ei sitä ainakaan tule parantamaan. Näitä lyhytaikaisia työlupia varten on olemassa esimerkiksi vakuutukset.

Esityksessä sanotaan: Kuitenkin myös varsin vähäinen ja lyhytaikainen työskentely voi avata pääsyn sosiaaliturvaan, mikä saattaa pitkällä aikavälillä lisätä sellaisten maahantulijoiden määrää, joiden tavoitteena on hyötyä Suomen korkeatasoisista sosiaalietuuksista ja -palveluista.” sekä ”… Riskinä on myös järjestelmän väärin käyttämisen houkuttelevuuden lisääntyminen.”.

Eikö yllä mainittu herätä sinussa yhtään ajatuksia? Itseäni ainakin kylmii jos tässä meinataan ajaa alas tämä nykymuotoinen sosiaaliturva. Hallituksen hälläväli-asenne omia kansalaisia kohtaan tuntuu jatkuvan vaan. Tästä asiasta pitää nostaa meteliä!

Laittakoot muut maat omat sosiaaliturvansa kuntoon. Emme me voi leikkiä koko maailman sossua. Siihen eivät rahat ja minun oikeustajuni riitä. Raha kun ei tipu taikaseinästä.

Mikael Stenbäck

Nämä tämmöiset epäkohdat pitäisi saada tuotua paljon näkyvämmin ja äänekkäämmin kansan tietoon! Näin tulevaa Euro-jytkyä ei mitattaisi prosenteissa vaan Richter-lukemina.

Harri Alalammi

Asiasta ei voi julkisesti repiä otsikoita vaikka taustalla on objektiivinen totuus, de facto. Kirjoittelu voidaan laajan tulkinnan mukaan jopa leimata suoraan rasistiseksi. Hyvä teksti oli yllä!

Toimituksen poiminnat